Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad kan vi göra bättre?

En viktig del i vårt arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar, därför har bankens styrelse fastställt riktlinjer och rutiner som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av ett professionellt bemötande, en snabb och saklig utredning och en noggrann uppföljning.

Om vi som bank anser att vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål har du rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering.

1. Inkomma med klagomål

Om du är missnöjd med banken eller hur vi har hanterat dig eller ditt ärende, ska du i första hand vända dig till vårt kontor för att få rättelse. Lekebergs Sparbank har precis som alla andra banker en klagomålsansvarig, som du kan skriva till och beskriva vad du tycker blivit fel:

Lekebergs Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 66
716 21 Fjugesta

2. Överklagan av beslut

Om du efter svar från banken anser att inte kan acceptera bankens beslut kan du vända dig till nedan instanser. 

Om du är företagskund kan du enbart vända dig till domstol för vidare prövning.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser.  Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt lämnar vägledning i bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Konsumentverket

Telefon: 0771-525 525
Hemsida: www.hallakonsument.se

Konsumentverket ger oberoende vägledning.

Allmän domstol

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.
Hemsida: www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda
EU:s onlineplattform för tvistlösning.

I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: banken@lekebergssparbank.se.

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du rättighet att kontakta Swedbank med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycke samt begära att få göra gällande andra rättigheter. Vill du framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter eller avslag på någon av tidigare begärda rättigheter kan du skriftligen kontakta Lekebergs Sparbanks dataskyddsombud.

Lekebergs Sparbanks Dataskyddsombud
Svealands Risk & Compliance AB
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Mer information avseende personuppgiftsförhandling samt ytterligare kontaktvägar finns på bankens hemsida och i Lekebergs Sparbanks information om behandling av personuppgifter. Du har också rättighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se om du anser att behandlingen av dina Personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.